Eksekutive funktioner

De eksekutive funktioner har ifølge Anne Vibeke Fleischer betydning for:
• Barnet får selv idéer, selv planlægger, udfører, justerer, vurderer, hæmmer og styrer et forløb.


KOGNITIVE FUNKTIONER = VÆRKTØJ
EKSEKUTIVE FUNKTIONER = EVNEN TIL AT BRUGE VÆRKTØJ


Eksekutive funktioner kan ikke sammenlignes med intelligens, der er ringe koalation mellem de 2 begreber.


Evnen til selv at få ideer, selv planlægge, udføre, justere, vurdere, hæmme og styre en opgave kaldes for de eksekutive funktioner. Eksekutive funktioner er afhængig af, at dele af hjernen samarbejder i arbejdshukommelsen og integrerer som tidligere nævnt andre funktioner som motivation, perception, motorik og hukommelse. Man kan sige, at de kognitive funktioner er værktøj, og at de eksekutive funktioner er evnen til at bruge værktøjerne. Fra fødslen udvikles de kognitive funktioner, herunder social kognition.


Udviklingen af de eksekutive funktioner:
• Fra fødslen udvikles de kognitive funktioner, herunder social kognition.


Den globalt tænkende periode
• 11/2 - 2 års alderen, udvikles evnen til at anvende værktøjerne, de kognitive funktioner, som gør det muligt at få en idé, planlægge og udføre, samt at fastholde målet ved at hæmme irrelevante impulser, vurdere og evt. justere, men med begrænset kompleksitet. De eksekutive funktioner afhænger af samarbejdet af flere dele af hjernen. Aktiviteten foregår i frontallapperne som indsamler informationer fra andre hjerneområder. 
• 2-6 års alderen udvikles evnen til at styre sin opmærksomhed og fastholde mål, udsætte behov, tage hensyn til andres behov og situationsfornemmelse.
• 4-6 års alderen udvikles hvis-så tænkning, abstraktion og generalisering. Tryghedsrutiner og regler er dog mest herskende og empati og fleksibilitet styres ofte af følelser.


Den analyse-syntese tænkende periode
• 6-10 års alderen udvikles evnen til komplekse forestillinger, fastholde mål og tidsbegreb. Tænkningen er præget af analy/syntese. Evne til at danne hypoteser og komplekse sekvenser. Forestillinger om rigtigt  og forkert. Evne til moralsk refleksion, empati, selvanalyse, egne stærke og svage sider. Mangler dog forståelse af egne ressourcer.
• Fra 12 års alderen udvikles evnen til at tænke komplekst og abstrakt. Det sidste for at være færdigydviklet i de eksekutive funktioner. Det kan være svært at forstå moralske og etiske forhold - social kontrol


Sammenhæng med jeg-opfattelsen
Udviklingen af eksekutive funktioner hører tæt sammen med udviklingen af selvet. Det er vigtigt at barnet har et realistisk billede af sig selv og egne evner. En urealistisk selvanalyse kan enten være overvurdering af egen kapacitet og kan betyde at de fleste ideer ikke kan bringes til udførelse, eller undervurdering af egen kapacitet som kan bevirke, at man ikke tør få ideer. Det er derfor vigtigt at barnets evne til selvanalyse vurderes, for at få et dækkende billede af barnets eksekutive funktioner. Det er også vigtigt at huske på, at evnen til selvanalyse er en proces der udvikles løbende.


Eksekutive funktioner er afhængig af at alle dele af hjernen samarbejder. Eksekutive funktioner integrerer motivation, perception, motorik, langtidshukommelese og korttidshukommelse osv.
I frontallapperne indsamles informationen fra andre områder af hjernen som indgår i de planlæggende og udførende funktioner, og som Fleischer kalder de eksekutive funktioner