Praktikforberedelse

Praktikforberedelserne
Baseret på Him og Hippes helhedsmodel
Hilde Hiim og Else Hippe. Undervisningsplanlægning for faglærere. 2. udgave, 4. oplag 2008. Narayane Press, Gylling. ISBN: 078-87-02-02339-8

Faglig læsning med 6. klasse som består af 10 elever, kun drenge
Skelettet til undervisning tager udgangspunkt i Him og Hippes helhedsmodel
Læringsforudsætninger
Rammefaktorer
Mål
Indhold
Læreprocessen
Vurdering


Didaktiske overvejelser
Vores undervisning er deduktiv læring med grundig instruktion inden udførelses.(jf. Him og Hippe s. 72.) Vi støtter os op af Banduras tanke om mestringsforventning, der lader opgaven være inden for elevens tro på at mestre den (jf. Bandura ibid,71), som en gradvis systematisk udfordring der tilpasses den enkelte elev. (jf. Piaget ibid s. 71)
Vi fordyber os i genren fabel og sammenhæng med ordsprog, men ser også på en fabels opbygning, indledning, deltage samt morale – hvad er det?. Hvis tiden eller andre faktorer lægger op til det, er det muligt også at skrive en fabel samt lave en maske med det dyr som besidder egenskaber eleverne selv synes om.
Vi sætter nogle hjerne luftere i spil når vi skønner det nødvendigt Brainbreaks
Ukendte faktorer:                                                                                                                                 Læsebånd hvis lektioner bliver lagt om morgenen 15 min   (eleverne gør som de plejer, spørg læreren)                                                             
Biblioteksbesøg 1 gang om ugen, vi tager hensyn til det i vores planlægning?


HELHEDSMODELLEN

LÆRINGSFORUDSÆTNINGER:
Visuel støtte er ofte hensigtsmæssig for elever med specielle behov 6.s består af 10 elever der fagligt set ligger spredt fra ca.1.-5. kl. Det betyder muligvis at nogle ikke kan læse og heller ikke skrive. Desuden har hver især brug for særlig støtte ifht. hukommelse og koncentration. Dette  kræver:
• Enkle beskeder, 1 besked af gangen
• Læring lagres, (flyttes over i langtidshukommelsen) 
  ved at arbejde med 1 felt af gangen.
• Opgaver stilles så de trinvis løses efter et skema, 
  som vises på tavle eller planche.
• Der repeteres og gives redskaber til den enkelte der viser næste
  trin i opga­ven.
• Der må være absolut ro som støtte for koncentrationen


Vi har ikke kendskab til elevernes individuelle hjælpemidler, men ser frem til at få indsigt i det.

MÅL:                                                                                                                                                   Fra Fælles mål trinmål i faget dansk efter 4. Klasse
Mål(Jf. fælles mål i dansk)
At eleverne får kendskab til ordsprog, varsler og vitser 
for at bidrage til at udvikle deres personlige      
og kulturelle identitet, denne bygger på æstetisk, 
etisk og historisk forståelse.
Desuden kan eleverne herved styrke deres bevidsthed om sproget og have mulighed for at udvikle en åben og analytisk indstilling til de­res egen tids og andre perioders udtryksformer

Det talte sprog
• udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd
• lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og 
respons
Det talte sprog
• udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd,
• lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål
Det skrevne sprog – skrive
• bruge skrivning bevidst som støtte for tænkning
Sprog, litteratur og kommunikation
• skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion
• karakterisere og kunne anvende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion

• fortolke og perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse


RAMMEFAKTORER:                                                                                                                 • Tidsramme: 4 uger                                                                                                                            • Eleverne har begrænset PC-smartboard-powerpoint og net­adgang .                                                                     • Eleverne har brug for billedstøtte i form af plancher.                                                                                                       • Som undervisere har vi sparsom viden om eleverne.                                                                                                 • Vi har begrænset undervisningserfaring.                                                                                                • Faglig og pædagogisk forudsætning og vilje til at videreudvikle
  undervisningen hvilket er væsentlig for elevernes læring.                                                                                                                                                          • Evt. foldevægge til at opsætte visuelle hjælpestrategier                                                                                                                                        • Vi er 2 til sparring samt en erfaren lærer, med sine pædagogiske
  og faglige forudsætninger                 
• Vi har intet kendskab til det sociale klima i klassen

INDHOLD:                                                                                                                                         Fabler fra: Dyrefabler af Ingelise Moos, Bodil Skovgaard Hansen og Inger tetzschner. Dansk, Over stok og stenlæsebog 3, samt Solen går i silkekjole, Sprog og genrelære 4 af Bülow-Olsen, Kjær Harms og Skaarup, Samt materiale fundet på EMU og egne arbejdspapirer mm.
Læreprocessen:                                                                                                                            • Stoffet tilpasses til den enkelte ved at kravene er forskellige,                                                                                       • Lærere assisterer ved at vise hvordan opgaven løses inden eleven
  går i gang,                                       
• Et trin af gangen,                                                                                                                        • Eleverne får dele af svaret og finder selv resten.                                                                                                                    • Der gives respons på løste opgave som afsæt for større
  forståelse. (jf. Woolfolk s.76)


Undervisningen skal tilrettelægges så der bliver variation i løbet af lektionen, det kan gøres ved at skifte mellem:
• Tavleundervisning,                                                                                                              • Selvstændigt arbejde.                                                                                                                       • Klassesamtaler.                                                                                                                           • Makkeropgave.                                                                                                                    • Gruppearbejde                                                                                                                         • Ankerop­gaver til de hurtige,                                                                                                • Hjernebrydere når der er brug for at vågne.  

VURDERING:
Vi må løbende vurdere om vores mål for undervisningen er for vanskelige og om niveauet eller den afsete tid skal ændres.
Vurdering før undervisning starter
Formålet er at vurdere klassens kendskab til periodens emne. Kan have betydning for justering af fagindhold og arbejdsmåder.
Vurdering i løbet af undervisningen
Vi forsøger at opfange signaler fra eleverne og justere processen efter disse signaler. Vi vil være opmærksomme på elevernes opmærksomhed og det modsatte og søge at finde ud af hvad det skyldes. Der kan forekomme små undersøgelser af elevernes vurderinger. Vi vurderer hinandens undervisning og forsøger at vejlede hinanden så undervisningen tilpasses elevernes læringsforudsætninger.
Vurdering efter undervisning
De samme spørgsmål som i starten – en summativ vurdering. Produktet vurderes, både elevernes og vores.
Individrelateret vurdering
Vurderingen af hver enkelt elevs udbytte af undervisningen må ske i tæt samarbejde med den faste lærer som har kendskab til eleven.
I det hele taget er hele praktikforløbet baseret på vurderinger
Ved hjælp af arbejdsmappe fastholdes og anskueliggøres processen. Dele af arbejdsmappen kan senere anvendes til portfolie hvis klassen anvender det.
En evaluering  i form af forståelsesøvelse

Gørelister:
Gøreliste Merete
10 mapper 1 til hver elev skal fungere som arbejdsmappe 
Kopier elevernes materialer
Lav skilte med overskrifter
Lav puslesætninger
Lav kuverter til puslesætninger
Find en væg teksterne kan sættes på! Ellers bug tavlen
Lærer tyggegumme (spørg Tove om skolen har)
Evt. A2 pap med forstørrelse af fabel (print ud i små bidder og saml på A2)
Til masker: store paptallerkner, farver, saks kulørt karton samt dyre atlas.